conf2013.jpg

    

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

• роботи не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;

• один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;

• у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки та резюме англійською мовою;

• усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;

• тези не повинні містити таблиці і рисунки;

• текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;

• параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між рядками –півтора інтервали;

• файли у форматі rtf.

• назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf).

 

Структура друкованої роботи: 

в разі, якщо робота буде представлена українською чи російською мовами

Назва роботи великими літерами українською або російською мовою , назва роботи англійською мовою, ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами, вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника (за наявності), повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу, текст тез (українською або російською), резюме англійською мовою.

Приклад:

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

MEDICAL PSYCHOLOGY

Іванов І.І./ I.Ivanov

Науковий керівник: д.мед.н., проф. С.С.Сидоренко
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра загальної і медичної психології  та педагогіки
м. Київ, Україна
Текст Текст Текст Текст Текст ......
Summary: Text Text Text Text Text of summary……

 

В разі, якщо робота буде представлена англійською мовою

Назва роботи великими літерами англійською мовою, назва роботи українською або російською мовою, ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами, вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника (за наявності), повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу, текст тез (англійською мовою), резюме українською або російською.

Приклад:

MEDICAL PSYCHOLOGY

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

I.Ivanov Іванов І.І.

Scientific supervisor: Ass. Prof. O.Petrova
National O.O.Bohomolets Medical University
Department of medical psyhology
Kyiv, Ukraine
Text…………………

Резюме: Текст......

УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої участі у конференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail.