Наказ №750

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
"Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар-психолог" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю "медична психологія"
№ 750 29.10.2009

На виконання Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", наказу МОЗ України від 24.02.2000 № 35 "Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2000 № 370/4591 та наказу МОН України від 09.07.2009 № 642 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента"

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити новий навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар-психолог" у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації (далі - навчальний план) (додається) за спеціальністю 7.110110 "медична психологія" та ввести у навчальний процес з 2009-2010 навчального року.

2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенку І. С.) організувати розробку навчально-методичної документації відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення навчального процесу.

3. Ректорам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації:

3.1. Ввести в навчальний процес підготовки новий навчальний план і розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін;

3.2. У 2009-2010 навчальному році викладання дисциплін 1-го курсу здійснювати за стрічковим, або блочним чи змішаним типом організації навчального процесу, з 2010-2011 навчального року забезпечити введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу на всіх курсах навчання;

3.3. На перехідний період введення даного навчального плану у 2009-2010 навчальному році Міністерство охорони здоров'я України дозволяє проведення додаткових занять з метою ліквідації різниці між навчальним планом, що вводиться та навчальним планом, що діяв до 2009-2010 навчального року;

3.4. Забезпечити організацію підготовки викладацького складу, навчально-методичної документації кафедр для своєчасного запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової політики освіти і науки Банчука М. В.

Міністр В.М.Князевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Вступ

Підготовка лікарів у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється на етапах додипломної підготовки і післядипломної - в інтернатурі та магістратурі. Набуття ступеневої освіти за напрямом "Медицина" має особливості, які нормативно визначені Законом України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. №2984-ІІІ, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. №65 (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів від 23.04.1999 р. №677 та від 13.08.1999 р. №1482) та Положенням про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування, затвердженим наказом МОЗ України від 24.02.2000 р. №35.

На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.110110 "Медична психологія". Після засвоєння ОПП фахівцю присвоюється кваліфікація - лікар-психолог і він здатний виконувати професійну роботу лікаря-інтерна та лікаря-стажиста.

Типовий навчальний план додипломної підготовки лікарів за спеціальністю "Медична психологія" у вищих медичних навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації створено на основі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які впроваджуються відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. №2984-ІІІ, постанов Кабінету Міністрів України від 21.01.1998 р. №65 "Про ступеневу освіту" та від 07.08.1998 р. №1247 "Про державні стандарти вищої освіти", наказу МОН України від 31.06.1998 р. №285 "Про вимоги до державних стандартів", наказу МОЗ України від 24.02.2000 р. №35 "Про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування". При розробці навчального плану враховано вимоги наказу МОН України від 09.07.2009 р. №642 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента". 

2. Основні принципи побудови навчального плану та організації навчального процесу

2.1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.110110 "Медична психологія" напряму 1101 "Медицина".

2.2. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит - 30 навчальних годин, тижневе навантаження - 1,5 кредита).

2.3. Навчальний план включає два етапи додипломної підготовки лікаря: доклінічний і клінічний. Структура навчального плану є предметно інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової та професійної.

2.4. У 2009-2010 н.р. на перехідному етапі введення даного навчального плану викладання дисциплін першого курсу здійснюється за формою організації навчального процесу з відповідними формами контролю, що діяли у 2008-2009 н.р.

2.5. З 2010-2011 н.р. вводиться кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка включає:

- вивчення дисциплін, структурованих на модулі, як задокументовану логічно завершену частину навчальної програми навчальної дисципліни, практики, що реалізуються відповідними формами організації навчального процесуі закінчуються підсумковим модульним контролем, в тому числі з нормативних дисциплін гуманітарного блоку, за виключенням дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням). Формою підсумкового контролю з дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням) є державний екзамен.

Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична оцінок модулів дисципліни. Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

- впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни;

Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок 1" і „Крок 2", практично-орієнтованого державного іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт тощо.

- відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модулю навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модулю (виключення - державний екзамен з дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням), 1 курс; та дисципліни "Основи економічних теорій", "Історія психології", "Історія медицини", "Безпека життєдіяльності, основи охорони праці", "Основи біоетики та біобезпеки", "Фізичне виховання", "Цивільний захист", "Медичне правознавство", "Охорона праці в галузі", "Курси за вибором", вивчення яких здійснюється відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, а формою підсумкового контролю знань є залік);

- паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.

2.6. Студенти обирають курси за вибором відповідно до навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є обов'язковим.

3. Основні положення

3.1. Навчальний план складено з розрахунку 6 років навчання або 360 кредитів. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає 60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити), 1 кредит становить 30 академічних годин. Навчальний рік має 1800 академічних годин. Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів. Додатково понад 60 кредитів на рік студенти проходять виробничу практику на 2, 3, 4 та 5 курсах загальним обсягом 19,5 кредитів.

Тижневе аудиторне навантаження студента становить в середньому приблизно 30 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи становить в середньому 40% від загального.

3.2. Графік навчального процесу 1 - 6 курсів складається з двох навчальних семестрів.

Графіком передбачено додатковий термін для завершення вивчення окремих модулів з дисциплін (їх перескладання, підвищення рейтингу тощо) - 1-2 тижні після закінчення семестру на 1 - 5 курсах. В межах цього терміну після третього курсу передбачено складання ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1".

Дванадцятий семестр на 6 курсі передбачає, крім навчання студента, підготовку до державної атестації та її проведення.

3.3. Назви та обсяги вивчення гуманітарних та соціально-економічних дисциплін регламентовані МОН України. При викладанні української (російської) мови іноземним студентам необхідно враховувати наказ МОН України від 04.04.2006 р. № 260 "Про вивчення української (російської) мови іноземним студентам та аспірантам".

Дисципліна топографічна анатомія та оперативна хірургія включена до складу загальної хірургії.

До складу дисципліни внутрішня медицина включені такі дисципліни як ендокринологія (70 год.), клінічна імунологія (64 год.), професійні хвороби (42 год.) та фізіотерапія (24 год.).

3.4. З пропедевтики внутрішньої медицини (3 курс), внутрішньої медицини (4 та 5 курс), педіатрії (5 курс), хірургії (5 курс), неврології (4 курс), психіатрії та наркології (6 курс) студенти пишуть одну історію хвороби; із загальної психології (2 курс), соціальної психології (3 курс), медичної психології (4 курс) та психотерапії (6 курс) студенти пишут одну курсову роботу.

Професійна клінічна практична підготовка на 2 - 6 курсах здійснюється відповідно до вимог ОКХ під час вивчення клінічних, психологічних і гігієнічних дисциплін та під час виробничої практики. Виробнича практика на 2 курсі (3 тижні), 3 курсі (3 тижні), 4 курсі (4 тижні) та 5 курсі (4 тижні) проводиться в літній період.

Виробнича практика на 6 курсі (з медичної психології) проводиться упродовж навчального року.

3.5. Розклад навчальних занять рекомендується складати таким чином: на 1 - 3 курсах за „стрічковим" або блочно-модульним чи змішаним принципами; на 4 - 6 курсах - за модульно-цикловим принципом шляхом ротації модулів.

3.6. Державна атестація випускників включає державний екзамен з української мови (за професійним спрямуванням), стандартизований тестовий державний іспит та практично-орієнтований випускний державний екзамен.

Стандартизований тестовий державний іспит складається з двох тестових екзаменів „Крок 1. Загальна лікарська підготовка" і „Крок 2. Медична психологія". Тестовий екзамен „Крок 1" є семестровим інтегрованим іспитом, який проводиться після 3 курсу і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен „Крок 2" є складовою державної атестації випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої освіти.

Практично-орієнтований державний екзамен проводиться у формі державних випускних екзаменів або комплексного випускного екзамену. Форма проведення практично-орієнтованого державного екзамену визначається вищим навчальним закладом.

3.7. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни до розподілу годин між дисциплінами в межах 15 % загальної кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10 % відносно тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України.

Заступник директора
Департаменту кадрової політики,
освіти і науки МОЗ України
О.П.Волосовець